× ช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบหรือตอบโต้กันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ทันที (2 Way Communication)

เทศบาล จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร

  • บุคคลทั่วไปใช้งานได้
  • ผู้เขียนหัวข้อ
  • ผู้เยี่ยมชม
  • ผู้เยี่ยมชม
2 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา #8 โดย บุคคลทั่วไปใช้งานได้
เทศบาล จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร was created by บุคคลทั่วไปใช้งานได้
เทศบาล จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร
  • บุคคลทั่วไปใช้งานได้
  • ผู้เขียนหัวข้อ
  • ผู้เยี่ยมชม
  • ผู้เยี่ยมชม
2 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา #16 โดย บุคคลทั่วไปใช้งานได้
Replied by บุคคลทั่วไปใช้งานได้ on topic เทศบาล จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร
;) ;) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ

ผู้ใดประสงค์ขอใช้บริการรักเก็บขยะมูลฝอย ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ใช้บริการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่เทศบาลฯกำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไชต์ หัวข้อ การบริหารงาน-คู่มือมาตรฐานการให้บริการ เลือก หัวข้อ การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

docs.google.com/document/d/1gdFTSUfatMz0..._E4bDrVNTDthImr/edit
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.744 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena