เทศบาลตำบลบ้านใหม่,
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

Knownledge