เทศบาลตำบลบ้านใหม่,
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

Knownledge

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เขียนโดย นายวรวุฒิ อานุภาพลาวัณย์

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  Download File

หมวด: