เทศบาลตำบลบ้านใหม่,
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 , ซอย 12 และจากฝายแม่น้ำวังถึงบ้านนายแดน ความหมั่น

เขียนโดย นายวรวุฒิ อานุภาพลาวัณย์

1.(ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4,ซอย 12 และจากฝายแม่น้ำวังถึงบ้านนายแดน ความหมั่น ดาวน์โหลด

2.ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล.ซอย4 ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลด

3.ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล.ซอย12 ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลด

4.ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติก จากฝายแม่น้ำวังถึงบ้านนายแดน ความหมั่น ดาวน์โหลด