เทศบาลตำบลบ้านใหม่,
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

เขียนโดย Joomla
หมวด:

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

โทร.0-5427-9006 โทรสาร 0-5427-9339

สายตรงนายกเทศมนตรี 0-5427-9006 ต่อ 102 , สายตรงปลัดเทศบาล 0-5427-9006 ต่อ 104